PL
EN

Biuletyny PZŁucz.

Opłaty obowiązujące w roku 2016, które ustalił Zarząd PZŁucz 15 listopada 2015r.

[ 1-12-2015, 10:39 ]  Zarząd  PZŁucz uchwalił kwoty opłat obowiązujących w PZŁucz w roku 2016.

 

lp

W   y   s   z   c   z   e   g   ó   l   n   i   e   n   i   e .

Kwota w zł.

  1.

 

Opłata  startowa  od  jednego  zawodnika  dopuszczonego  do  udziału 
w zawodach rangi  Mistrzostw  Polski,  Halowych  Mistrzostw Polski, Grand Prix, Ekstraklasa Łucznicza -  wymienionych w kalendarzu PZŁucz--2016 w kategorii: senior, junior.

Opłata  startowa  od  jednego  zawodnika  dopuszczonego  do  udziału 
w zawodach ogólnopolskich  wymienionych w kalendarzu PZŁucz--2016
w kategorii: senior, junior.

7 0

 

 

5 0

  2.

Opłata  startowa  od  jednego  zawodnika  dopuszczonego  do  udziału 
w zawodach ogólnopolskich   wymienionych w  kalendarzu  PZŁucz--2016
w kategorii: junior młodszy, młodzik - z wyjątkiem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

3 0

  3.

Opłata   startowa   od   jednego   zawodnika   zgłoszonego   po   terminie   ustalonym przez   bezpośredniego  organizatora  zawodów odpowiednio.

140/100/60

  4.

Opłata   startowa   od   jednego   zawodnika   nie    stowarzyszonego.

1 5 0

  5.

Opłata  startowa  od  jednego zawodnika  z  za  granicy   dopuszczonego  do udziału  w  zawodach   ogólnopolskich  wymienionych  w  kalendarzu   PZŁucz--2016.

Wg  regulaminu zawodów.

  6.

Opłata  /  kaucja  za   złożenie    jednego   protestu  podczas  zawodów  centralnych wymienionych w kalendarzu  PZŁucz -- 2016.

4 0 0

  7.

Opłata  startowa  w  zawodach  rangi  Mistrzostw  Polski,  Halowych  Mistrzostw Polski od  każdego  zawodnika   w  przypadku zorganizowania  przez  uczestniczący  w  zawodach  klub  sportowy   zakwaterowania 
i  wyżywienia   we  własnym  zakresie bez  uzgodnienia  z bezpośrednim  organizatorem  zawodów.

1 4 0 - senior,  junior; 
6 0 - junior mł., młodzik.


Opłaty  obowiązujące  w Polskim  Związku  Łuczniczym   w  roku   2 0 1 6.  

 

Zarząd Polskiego  Związku Łuczniczego ustalił  kwoty obowiązujących  
w  PZŁucz   opłat  w  roku   2016.

 

  Wpłata   musi  być  dokonana  na  konto  bankowe   Polskiego  Związku  Łuczniczego   lub   gotówką w  siedzibie     PZŁucz   w   Warszawie    ul. Oleandrów  6.

P.K.O.    B.P.   S.A.  56/O  Warszawa  46 1020 1156 0000 7702 0066 7469

 


Niżej  wymienione  opłaty  należy  uiścić  w terminie   do  31   marca  2016r.

 Lp

W   y   s   z   c   z   e   g   ó   l   n   i   e   n   i   e .

Kwota zł.

1.

Okręgowy   Związek   Łuczniczy  -- roczna    składka    członkowska.

    2 5 0

  2.

Klub  Sportowy,    Uczniowski  Klub  Sportowy -  roczna   składka członkowska.

    2 0 0

  3.

Uczniowski   Klub   Sportowy  ---   roczna   składka   członkowska.

    1 0 0

 U W A G A:  dotyczy   tylko   Uczniowskich   Klubów   Sportowych ,  które nie  zostały uwzględnione w rocznym rankingu współzawodnictwa sportowego  klubów łuczniczych PZŁucz  za  rok  2015.

  4.

P r z y z n a n i e        n o w e j        l i c e n c j i.

 

 U W A G A:    dotyczy   tylko   nowego   wniosku   o   przyznanie   licencji.

 

a/    Z a w o d n i k,    s ę d z i a,     t r e n e r

30

b/   Klub    Sportowy / Uczniowski   Klub   Sportowy

50

  5.

P r z e d ł u ż e n i e  w a ż n o ś c i  l i c e n c j i : zawodnik, sędzia, trener,

Klub   Sportowy,  Uczniowski  Klub  Sportowy

30

30

 

  6.

Z a w o d n i k       n i e     s t o w a r z y s z o n y :

 

a /  P r z y z n a n i e     n o w e j       l i c e n c j i

    1 5 0

b / P r z e d ł u ż e n i e      w a ż n o ś c i       l i c e n c j i

      5 0

  7.

Z a     u d z i a ł     w    D M P   n a      r o k      2 0 1 5.

    1 0 0

  8.

Z a   u d z i a ł  w  O g ó l n o p o l s k i e j   L i d z e   M ł o d z i k ó w ---  2 0 1 6.

      50

  9.

W y d a n i e       d y p l o m u        t r e n e r a       ł u c z n i c t w a.

    1 0 0

10.

Za wydanie jednego zaświadczenia wystawionego przez Polski Związek Łucz.

20


 

Stawka  ryczałtu  sędziowskiego obowiązująca w Polskim Związku Łuczniczym w roku  2016.

       Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego uchwalił kwotę stawki ryczałtu sędziowskiego obowiązującego w PZŁucz w roku 2016.

 
L.p.

W  y  s  z  c  z  e  g  ó  l  n  i e  n  i  e .                              

  kwota    w    zł.  / brutto /.

  1.

Sędziowanie  zawodów centralnych wymienionych w kalendarzu zawodów PZŁucz 2 0 1 6.

  1 0 0 zł.   - za  każdy  dzień wykonywanych

czynności sędziowskich (do 6 godz.) + 50% tej kwoty

za sędziowanie zawodów powyżej 6 godz.

 

 

 

  2.

 Sędziowanie  zawodów   okręgowych,   międzyokręgowych,  klubowych.

 

według

ustaleń organizatora  zawodów.

 

 

 

 Wykaz plików:

pismo .pdf PDF DOC XLS ZIP

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Krajowe:  Żywiec (PL)
Termin:   01-02.09
Konkurencje:
Klasyczna,
Kategorie wiekowe:
Juniorzy, Jun. Młodsi, Młodzieżowcy,
Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 1-2.09.2018
Krajowe:  Żywiec (PL)
Termin:   01-02.09
Konkurencje:
Klasyczna, Bloczkowa,
Kategorie wiekowe:
Seniorzy, Juniorzy, Jun. Młodsi,
Mistrzostwa Polski Młodzików
Krajowe:  Żywiec (PL)
Termin:   08-09.09
Konkurencje:
Klasyczna,
Kategorie wiekowe:
Młodzicy,