PL
EN

Łucznictwo polowe (Field)

Regulamin łucznictwa polowego

[ 11-02-2012, 8:21 ]Zespół osób, które uczestniczyły w tłumaczeniu  regulaminu łucznictwa polowego to: Lucjan Socha, Dariusz Wyciślik, Michał Byrecki.


Łucznictwo terenowe

Regulamin

 Niniejsze wydanie zawiera wszystkie zasady zatwierdzone przez Kongres FITA 30 sierpnia 2009  i wchodzi w życie od 1 kwietnia 2010. Po tej dacie  mogą… pojawić się dodatkowe przepisy, oraz interpretacje, które mogą… mieć wpływ na to wydanie. Prosimy  o sprawdzanie na stronie internetowej FITA (www.archery.org) listy nowych przypisów, poprawek, interpretacji, które mają… zastosowanie. Ta wersja zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

CHAPTER 9

Trasy FIELD ARCHERY

(Szczegóły dotyczą…ce organizacji Terenowych zawodów będą… zawarte w podręczniku dla organizatorów)

 

9.1             UKŁAD TRASY

9.1.1           Miejsce rozgrywki będzie tak zorganizowane, że stanowiska strzelnicze i cele będą… dostępne bez trudności, ryzyka czy straty czasu. Punkty trasy powinny być maksymalnie skupione.

                                 9.1.1.1               Odległość marszu od środka (rejonu zbiórki) do najdalszego punktu trasy nie może być większa niż 1 km lub 15 minut marszu. (w czasie wprowadzania grup czy dostarczania zapasowego sprzętu).

                                 9.1.1.2               Wytyczają…cy trasę muszą… przygotować bezpieczne ścieżki dla sędziów, personelu medycznego i umożliwiają…ce transport sprzętu w czasie trwania zawodów.

                                 9.1.1.3               Miejsce rozgrywki nie powinno znajdować się wyżej niż 1800 m n.p.m. a różnica pomiędzy najwyższym i najniższym punktem miejsca rozgrywki nie powinna wynosić więcej niż 100m.         

                                 9.1.1.4               Cele, jak opisano w Ks. 1 art. 453 zostaną… rozstawione w takim układzie, by pozwalało to na maksymalne zróżnicowanie i najlepsze wykorzystanie terenu. W Rundzie Finałowej 2 maty będą… umieszczone obok siebie przy każdym celu ze średnicą… tarcz 60 cm lub 80 cm. Zawodnicy będą… strzelali w rotacji jak opisano w art. 9.5.1.3

                                 9.1.1.5               Przy każdym celu będzie umieszczony jeden palik lub znak w taki sposób, by dwóch zawodników mogło strzelać jednocześnie.

                                 9.1.1.6               Wszystkie paliki muszą… być oznaczone informacją… o odległości w przypadku strzelania na określoną… odległość. Paliki będą… miały różne kolory, odpowiadają…ce każdej z kategorii:

ˇ             Niebieski dla łuku gołego, juniorów łuku klasycznego, juniorów łuku bloczkowego

ˇ         Czerwony     dla łuku klasycznego i bloczkowego

ˇ         Żółty           dla juniorów łuku gołego

                                 9.1.1.7                           Tolerancja odległości od palika do celu nie będzie przekraczać +/-25 cm przy odległościach do 15m i mniejszych oraz nie będzie przekraczać +/-1m przy strzelaniu na dystans od 15 do 60 m. Jakkolwiek odległości podane w tabelach 4.5.3.8 do 4.5.3.10 mogą… zostać skorygowane o +/- 2m. Prawidłowy dystans będzie oznaczony na paliku. Odległość powinna być zmierzona w powietrzu, w przybliżeniu 1,5 2m nad ziemią…. Wszystkie rodzaje urzą…dzeń pomiarowych mogą… zostać wykorzystane, pod warunkiem zapewnienia wymaganych dokładności pomiaru.

                                 9.1.1.8               Mata będzie miała przynajmniej 5 cm margines od najniżej punktowanej strefy tarczy umieszczonej na nim. W żadnym punkcie tarcza nie będzie niżej niż 15 cm od ziemi. Na wszystkich dystansach, niezależnie od ukształtowania terenu tarcza powinna być ustawiona w miarę prostopadle do linii wzroku strzelają…cego przy paliku, tak, aby zapewnić jej pełen obraz (Dodatek 1).

                                 9.1.1.9               Wszystkie cele będą… kolejno ponumerowane. Numery będą… nie niższe niż 20 cm, czarne na żółtym polu lub żółte na czarnym polu i zostaną… rozstawione 5 10 m przed palikiem celu.

                                 9.1.1.10              Numery celów będą… służyły jako miejsce oczekiwania strzelców grup(y), oczekują…cych na swoją… kolej strzału. Inni członkowie grupy mogą… znaleźć się bliżej niż tabliczka z numerem, aby pomóc przy zacienieniu, jeżeli jest to potrzebne. Z miejsca oczekiwania powinna być możliwość zobaczenia, czy ktoś stoi przy paliku.

                                 9.1.1.11              Tarcze nie będą… umieszczone na żadnej większej tarczy, ani też nie będzie żadnych oznaczeń na macie lub w tle, które mogłyby być wykorzystane jako punkty orientacyjne celowania.

                                 9.1.1.12              Łatwo czytelne znaki wskazują…ce kierunek od celu do celu muszą… być umieszczone w odpowiednich odstępach, aby zawodnicy mogli bezpiecznie i łatwo przemieszczać się po trasie.

                                 9.1.1.13              Odpowiednie bariery będą… ustawione wokół toru, kiedy jest to wymagane, aby widzowie znajdowali się w bezpiecznej odległości a jednocześnie mieli najlepszy możliwy widok do oglą…dania zawodów. Tylko osoby posiadają…ce właściwą… akredytację będą… dopuszczone do trasy wewną…trz barier.     

                                 9.1.1.14              Strefa zbiórki powinna posiadać:

ˇ         Urzą…dzenie (system) do komunikacji pomiędzy przewodniczą…cym Komisji Sędziowskiej Turnieju i siedzibą… Organizatora

ˇ         Odpowiednie schronienie dla Oficjeli Zespołów

ˇ         Oddzielne schronienie dla Są…du Apelacyjnego, przewodniczą…cego Komisji Sędziowskiej Turnieju

ˇ         Strzeżone pomieszczenie na sprzęt zawodników i zapasowe wyposażenie

ˇ         W dniach zawodów musi być ustawione kilka celów treningowych czy rozgrzewkowych niedaleko Punktu(ów) Zbiórki zawodników

ˇ         Zaplecze gastronomiczne

ˇ         Toalety          

                                 9.1.1.15              Odległość pomiędzy celami w aspekcie bezpieczeństwa będzie zgodna z Podręcznikiem Organizatora.

                                 9.1.1.16              Trasa(trasy) zawodów musi być skończona i gotowa do inspekcji nie później niż 16 godzin przed rozpoczęciem zawodów. Na Mistrzostwach Świata muszą… być przygotowane nie później niż rano 2 dni przed zawodami, z wyją…tkiem modyfikowanych tras.

9.2             WYPOSAŻENIE MIEJSCA ROZGRYWKI

9.2.1            Tarcze Field

Na nieoznaczonych oraz na oznaczonych trasach będą… stosowane tarcze o 4 średnicach:

ˇ               Tarcza Ø 80 cm

ˇ               Tarcza Ø 60 cm

ˇ               Tarcza Ø 40 cm

ˇ               Tarcza Ø 20 cm

Tylko te tarcze produkowane przez producenta licencjonowanego przez FITA będą… wykorzystywane na zawodach FITA.

                                   9.2.1.1             Opis

Tarcza składa się z żółtego punktu centralnego i czterech równych stref punktowych

Tło tarczy będzie białe. Strefa żółta będzie podzielona czarnymi liniami na dwie strefy punktowe. Wewnętrzny pierścień będzie punktowany jako 6, zewnętrzna żółta strefa jako 5. Dwie strefy będą… oddzielone czarną… linią… o maksymalnej grubości 1mm. Pozostała część tarczy będzie czarna. Cztery strefy punktowe będą… oddzielone białymi liniami o maksymalnej grubości 1mm. Jakiekolwiek linie rozdziału przynależą… do obszaru wyżej punktowanego. W  środku punktu będzie cienką… linią… wykonany X.

Rysunek tarczy znajduje się w Załą…czniku nr 1

                                   9.2.1.2             Punktacja, kolory oraz tolerancja.

Kolor strefy

Obszar punktowy

Średnica tarczy i stref punktowych w cm

Tolerancja w mm +/-

20

40

60

80

Żółty

6

2

4

6

8

1

Żółty

5

4

8

12

16

1

Czarny

4

8

16

24

32

1

Czarny

3

12

24

36

48

3

Czarny

2

16

32

48

64

3

Czarny

1

20

40

60

80

3

                                              

9.2.1.3             Ustawienie celów

Tarcze 40 cm będą… rozłożone po 4 sztuki na macie w formie kwadratu.

Tarcze 20 cm będą… rozłożone po 12 sztuk na macie, cztery pionowo po 3 (zobacz Załą…cznik nr 1)

Tarcze 60 cm Na oznaczonych rundach pary 60cm zaleca się ustawiać tak, by były ułożone w poziomie.

9.2.1.4                             Tarcza Cel/Chybiona  (lub tarcza strą…ceniowa)  składa się z dwóch stref: strefy celu i strefy chybienia.

                       Strefa celu (punkt) ma średnicę większej żółtej strefy punktowej w odniesieniu do tabeli z art. 9.2.1.2.

                       Kolor strefy celu (punktu) jest ŻÓŁTY (wzornik Pantone 107U).

                       Kolor strefy pudła jest CZARNY.

Strefa celu jest punktowana za 1 pkt.

 

 

9.3             WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW

 

Ten artykuł systematyzuje rodzaje wyposażenia strzelców dozwolonych w zawodach FITA. W gestii zawodnika leży używanie sprzętu zgodnego z tymi regułami. W razie wą…tpliwości zawodnik pokaże wyposażenie sędziemu (sędziom) przed wykorzystaniem go w turnieju.

Zawodnik, którego sprzęt zostanie uznany za niezgodny z Regulaminem FITA może zostać zdyskwalifikowany.

Opisanie poniżej dokładne wytyczne, które stosuje się do podziału na poszczególne style są… uzupełnieniem ogólnych zasad, które stosuje się do wszystkich stylów.

9.3.1           Łuki

9.3.1.1        Dla Łuku klasycznego oraz Łuku gołego

Każdego rodzaju łuk, pod warunkiem, że spełnia on założenia słowa łuk- używanego w łucznictwie tarczowym, co znaczy urzą…dzenie składają…ce się z uchwytu, majdanu (niedozwolone majdany zamknięte) i 2 giętkich ramion łuku, z których każde zakończone jest końcówką… do nasadzenia cięciwy. Łuk przygotowany jest do użycia poprzez zaczepienie pojedynczej cięciwy pomiędzy 2 zaczepami cięciwy, a proces strzelania z łuku jest wykonywany w taki sposób, że jedna ręka znajduje się na uchwycie, podczas gdy palce drugiej ręki nacią…gają…, przytrzymują… i zwalniają… cięciwę.

9.3.1.1.1          Wielokolorowe majdany i znaki firmowe umieszczone na wewnętrznej stronie ramienia górnego i dolnego są… dopuszczalne.

9.3.1.1.2          Łuk klasyczny: Majdany z obejmą… są… dozwolone ale takie, w których obejma nie ma stałego kontaktu z dłonią… bą…dź nadgarstkiem.

 9.3.1.2       Tylko łuki gołe i angielskie długie

Łuk zgodny z powyższym opisem musi być goły, z wyją…tkiem podstawki pod strzałę, bez wcięć, znaków celowania, znaków czy zeszpeceń, części laminowanych (wewną…trz obszaru okna), które mogą… zostać wykorzystane przy celowaniu. Łuk goły nieuzbrojony musi mieć możliwość przejścia przez otwór lub pierścień o wewnętrznej średnicy 12,2 cm +/- 0.5mm

9.3.1.3        Łuk bloczkowy

Łuk bloczkowy (może być z zamkniętym majdanem) jest łukiem, w którym nacią…g jest mechanicznie zmienny dzięki układowi bloczków lub krzywek. Łuk jest uzbrajany do użycia poprzez doczepienie cięciw(y) bezpośrednio do bloczków, zacisków cięciwy, kabli lub w inny sposób wynikają…cy z budowy łuku.        

9.3.1.3.1          Szczytowa siła nacią…gu nie może przekroczyć 60 funtów.

9.3.1.3.2          Dopuszcza się użycie odcią…gów kabli.

9.3.1.3.3          Obejmy lub rozdzielane kable są… dozwolone, pod warunkiem, że przez cały czas nie dotykają… one ręki czy nadgarstka zawodnika ani ręki łucznej.

9.3.1.4        Łuk angielski długi

Łuk ten musi posiadać tradycyjny kształt łuku angielskiego, co oznacza, że po założeniu cięciwy, cięciwa nie może dotykać innych części łuku poza zaczepami cięciwy. Łuk może być wykonany z dowolnego materiału lub kombinacji materiałów. Nie ma ograniczeń dotyczą…cych kształtu uchwytu ani ramion. Dopuszcza się okno (wcięcie), sięgają…ce do osi środkowej łuku.

9.2.1.4.1          W przypadku juniorów oraz kobiet, długość łuku będzie nie mniejsza niż 150cm, dla mężczyzn mniejsza niż 160cm długość ta jest mierzona pomiędzy zaczepami cięciwy

9.3.1.5        Dla instynktownego łuku zobacz : Ksią…żka nr 5, art. 11.10.3.2

9.3.2           Cięciwa.

                   Cięciwa o dowolnej ilości włókien.

                                   9.3.2.1             Wszystkie grupy:

Cięciwa może być wykonana z różnokolorowych materiałów. Cięciwa może mieć centralną… owijkę dla ułatwienia pracy palców, punkt nałożenia strzały, do którego może zostać dodana owijka (owijki) aby odpowiednio dostosować nasadkę strzały i aby ustalić punkt jej założenia, jeden lub dwa wypozycjonowane pierścienie zaciskowe, na każdym końcu cięciwy pętla służą…ca do zakładania na nasady cięciwy przy uzbrajaniu łuku.

9.3.2.2             Łuk klasyczny

                        Owijki na cięciwie nie mogą… się kończyć w zasięgu wzroku zawodnika przy pełnym nacią…gu cięciwy. Cięciwa nie może w żaden sposób ułatwiać celowania za pomocą… przeziernika, oznaczeń ani w żaden inny sposób. Dołą…czenie elementu do cięciwy pełnią…cego funkcję znacznika ust czy nosa jest dozwolone.

9.3.2.3                        Łuk goły i  łuk angielski długi

                        Owijki na cięciwie nie mogą… się kończyć w zasięgu wzroku zawodnika przy pełnym nacią…gu cięciwy. Cięciwa nie może w żaden sposób ułatwiać celowania za pomocą… przeziernika, oznaczeń ani w żaden inny sposób. Niedozwolone jest stosowanie znacznika ust czy nosa.

9.3.2.4             Łuk bloczkowy

Dodatki na cięciwie, pełnią…ce rolę znaczników ust czy nosa, przeziernik, urzą…dzenia utrzymują…ce przeziernik na pozycji, pętelka są… dopuszczone. Nie ma żadnych ograniczeń zwią…zanych z owijką… centralną… ani jej punktami podziału czy liczbą… punktów nałożenia nasadki lub elementów do lokalizacji.

9.3.3           Podstawka pod strzałę

                                   9.3.3.1             Łuk klasyczny I łuk goły

Podstawka pod strzałę, która może być regulowana, przesuwalny button, punkt nacisku czy podkładki pod strzałę mogą… być używane na łukach po warunkiem, że nie są… one elektryczne czy elektroniczne i nie ułatwiają… celowania.

ˇ         Łuk klasyczny: Punkt nacisku nie może być umieszczony dalej niż 4 cm od gardła uchwytu (punktu obrotu łuku).

ˇ         Łuk goły:  Punkt nacisku nie może być umieszczony dalej niż 2cm (wewną…trz) od gardła uchwytu (punktu obrotu łuku).

9.3.3.2             Łuk angielski długi

                        Jeśli łuk posiada półkę, półka ta może zostać użyta jako podstawka pod strzałę. Może zostać pokryta dowolnym typem miękkiego materiału. Żadne inne rodzaje podstawek nie będą… akceptowane.

                                   9.3.3.3             Łuk bloczkowy

Punkt nacisku nie może być umieszczony dalej niż 6cm (wewną…trz) od gardła uchwytu (punktu obrotu łuku).

9.3.4           Wskaźnik długości nacią…gu

                                   9.3.4.1             Łuk klasyczny i łuk bloczkowy:

Wskaźnik sprawdzają…cy długość nacią…gu, akustyczny i lub wizualny, może zostać użyty, pod warunkiem, że nie jest elektryczny ani elektroniczny.

                                   9.3.4.2             Łuk goły i  łuk angielski długi

                                                           Nie są… dozwolone urzą…dzenia sprawdzają…ce.

           

9.3.5           Celownik

9.3.5.1        Łuk klasyczny

      Celownik do łuku jest dozwolony, ale w żadnej chwili nie może być zamontowanych ich więcej niż jeden.

9.3.5.1.1          Celownik nie może posiadać pryzmatów lub soczewek powiększają…cych, urzą…dzeń poziomują…cych lub elektrycznych czy elektronicznych urzą…dzeń, ani też pozwalać na celowanie na więcej niż jeden punkt.

9.3.5.1.2          Całkowita długość celownika (tunel, rurka, igła lub inny odpowiedni element wydłużony) nie może przekraczać 2cm w osi widzenia zawodnika.

9.3.5.1.3          Celownik umocowany do łuku może posiadać urzą…dzenia do ułatwiania zmiany położenia prawo/lewo jak również i góra /dół. Mocowanie celownika musi spełniać poniższe wymagania:

ˇ         Dozwolone jest stosowanie przedłużek celownika;

ˇ         Płytka lub taśma z oznaczeniami odległości może być zamontowana na łuku jako element odniesienia, ale nie może w żaden inny sposób służyć jako dodatkowy element ułatwiają…cy celowanie.

ˇ         Punkt celowania może być światłowodowy. Całkowita długość światłowodu może przekraczać 2cm, pod warunkiem, że jeden koniec jest umieszczony poza polem widzenia zawodnika  w pełnym nacią…gu, podczas gdy część znajdują…ca się  w polu widzenia zawodnika nie może przekraczać 2cm długości w linii prostej przed zagięciem. Może dostarczać tylko jeden podświetlony punkt w pełnym nacią…gu. Długość elementu światłowodowego mierzona jest niezależnie od długości tunelu.

ˇ         Na rundach nieoznaczonych żaden z elementów celownika nie może być modyfikowany w celu określania dystansu.

9.3.5.2        Łuk goły i  łuk angielski długi

       Celowniki oraz znaki na łuku, pomocne przy celowaniu są… niedozwolone.

       Dla łuku gołego możliwe jest stosowanie technik string walking oraz face walking.

 

9.3.5.3        Łuk bloczkowy

                   Każdy typ celownika może być użyty.

                                   9.3.5.3.1          Pod warunkiem, że:

ˇ         Nie jest elektryczny ani elektroniczny.

ˇ         Nie zawiera żadnych dodatkowych elementów pomocnych przy określaniu odległości na trasach nieoznaczonych

ˇ         Punkt celowniczy może być wykonany ze światłowodu lub chemicznego elementu odblaskowego. Chemiczny element odblaskowy będzie dołą…czony tak, aby nie przeszkadzał innym zawodnikom oraz stanowił tylko jeden punkt celowniczy.

9.3.5.3.2          Wielopunktowe celowniki nie są… dozwolone podczas rund oznaczonych.

9.3.6           Stabilizatory oraz kompensatory momentu lotu

9.3.6.1        Łuk klasyczny i łuk bloczkowy

                   Można stosować stabilizatory oraz kompensatory momentu lotu.

                                   9.3.6.1.1          Elementy powyższe nie mogą…:

ˇ         Służyć jako prowadnica cięciwy

ˇ         Dotykać czegokolwiek oprócz łuku

ˇ         Stanowić zagrożenia lub przeszkody dla innych zawodników znajdują…cych się przy paliku.

9.3.6.2        Łuk goły

       Stabilizatory są… niedozwolone

9.3.6.2.1          Kompensatory momentu lotu zamontowane jako część łuku są… dozwolone, pod warunkiem, że nie posiadają…     stabilizatorów.

9.3.6.2.2          Można dodatkowo obcią…żać dolną… część majdanu. Wszystkie elementy obcią…żają…ce, niezależnie od kształtu, muszą… być zamontowane bezpośrednio do majdanu, bez prętów, przedłużek, mocowania ką…towego lub elementów absorbują…cych wibracje.

9.3.6.2.3          Łuk bez założonej cięciwy z dozwolonymi akcesoriami powinien przejść przez otwór lub pierścień o wewnętrznej średnicy 12,2 cm +/- 0,5 cm

9.3.6.3        Łuk angielski długi

Ciężarki, stabilizatory oraz ruchome kompensatory momentu są… niedozwolone.

9.3.7           Strzały

9.3.7.1        Łuk klasyczny , łuk goły, łuk bloczkowy

                   Można korzystać z każdego rodzaju strzał, pod warunkiem, że spełniają… one  akceptowane założenia i wymogi słowa strzała-, w łucznictwie tarczowym, oraz  nie spowodują… nadmiernego uszkodzenia tarcz lub mat.

9.3.7.1.1          Maksymalna średnica promienia strzały nie może przekraczać 9.3mm, grot może mieć maksymalną… średnicę 9.4mm. Strzała składa się z promienia z grotem, nasady, opierzenia oraz jeśli potrzeba dodatkowego malowania. Wszystkie strzały każdego zawodnika będą… oznaczone imieniem zawodnika lub inicjałami, umieszczonymi na promieniu. Wszystkie używane strzały zawodnika powinny być identyczne i będą… nosiły ten sam wzór jeśli chodzi o opierzenie, nasadkę, oraz dodatkowe malowanie, jeśli występuje.

  9.3.7.2      Łuk angielski długi

                   Dozwolone są… tylko strzały drewniane.

9.3.7.2.1          Dozwolone są… jeśli:

ˇ         Groty strzał w kształcie pocisku lub stożka albo o kształcie podwójnego stożka do drewnianych strzał.

ˇ         Do opierzenia będą… użyte tylko naturalne pióra.

9.3.8           Ochraniacze palców i ręki

9.3.8.1        Wszystkie kategorie sprzętu

Ochraniacze palców w formie nakładek na palce, rękawiczek, czy skórek ochronnych czy też taśmy do nacią…gania, przytrzymywania i zwalniania cięciwy są… dozwolone.

9.3.8.1.1          Dopuszcza się następują…ce wyposażenie:

ˇ         Użycie separatorów pomiędzy palcami zapobiegają…cych ściskaniu nasadki strzały.

ˇ          Na ręce łucznej zwykła rękawiczka, mitelka, lub podobna może być użyta, ale nie może być przymocowana do uchwytu łuku.

9.3.8.2       Łuk klasyczny i łuk goły

9.3.8.2.1          Dopuszcza się następują…ce wyposażenie:

ˇ         Płytkę do kotwiczenia lub podobne urzą…dzenie doczepione do skórki na palce, którego zadaniem jest kotwiczenie.

9.3.8.2.2          Dla łuku gołego przeszycia skórki powinny być w jednorodny kolorze. Oznaczenia czy linie powinny być w jednakowym rozmiarze, kształcie oraz kolorze. Dodatkowe opisy czy oznaczenia są… niedozwolone.

9.3.8.3  Łuk bloczkowy

9.3.8.3.1         Dopuszcza się następują…ce wyposażenie:

ˇ         Spust pod warunkiem, że nie zawiera żadnych elektrycznych czy elektronicznych części

9.3.8.4        Łuk klasyczny, łuk goły  oraz łuk Angielski
                                  

                                   9.3.8.4.1          Stosuje się następują…ce ograniczenia:

ˇ         Ochraniacz palców nie może zawierać dodatkowych urzą…dzeń wspomagają…cych nacią…ganie, przytrzymywanie i zwalnianie cięciwy.

9.3.8.5        Łuk angielski długi

Oprócz wymienionych powyżej dozwolonych elementów dla wszystkich kategorii, dozwolone są… zekiery pod warunkiem, że nie zawierają… elementów do przytrzymywania, nacią…gania i zwalniania cięciwy. Podczas strzelania jeden palec musi dotykać nasady strzały.

9.3.8.5.1             Stosuje się następują…ce ograniczenia:

ˇ         Płytki do kotwiczenia lub podobne urzą…dzenia dołą…czone do skórki na palce mają…ce na celu kotwiczenie nie są… dozwolone.

9.3.9           Lunety, okulary, lornetki

9.3.9.1        Wszystkie typy sprzętu:

                   Lornetki, okulary, lunety i inne optyczne pomoce mogą… być używane do

obserwowania strzał.

9.3.9.1.1          Pod warunkiem, że nie będą… stanowiły żadnego utrudnienia dla innych zawodników przy paliku strzeleckim.

9.3.9.1.2          Okulary korekcyjne, okulary strzeleckie oraz okulary przeciwsłoneczne są… dozwolone

9.3.9.1.3          Żadne z wymienionych nie może być wyposażone w mikro-punkt na soczewkach ani w żadne inne pomocnicze urzą…dzenia, które mogłyby w jakikolwiek sposób ułatwić celowanie.

9.3.9.1.4             Szkło oka nie wykorzystywanego do celowania może być całkowicie zakryte, można wykorzystywać przepaskę na oko.

 

W nieoznaczonych zawodach typu Field, Forest oraz 3D niedozwolone jest aby jakikolwiek z powyższych elementów zawierał lub miał dołą…czony jakikolwiek rodzaj urzą…dzenia określają…cego dystans do celu (na przykład podziałkę)

9.3.10         Akcesoria

9.3.10.1      Wszystkie kategorie sprzętu

                                    9.3.10.1.1        Dozwolone są… akcesoria takie jak:

ˇ         ochraniacze   przedramienia (karwasz), ochrona odzieży, smycz, kołczan (przy pasie lub stoją…cy) i chwost (taftuj). Znacznik położenia stóp nie może wystawać więcej niż 1cm ponad podłoże. Dopuszczalne są… również ochraniacze ramion łuku, lekkie włókniste materiały na łuku albo na stabilizatorze, jako wiatrowskaz.

9.3.10.2      Łuk bloczkowy

                                    Wszystkie typy urzą…dzeń są… dozwolone z wyją…tkiem urzą…dzeń elektrycznych, elektronicznych oraz takich które są… zakazane w art. 9.3

9.3.11         Dla wszystkich zawodników we wszystkich kategoriach zabrana się używania następują…cych urzą…dzeń:

9.3.11.1      Jakichkolwiek urzą…dzeń komunikacyjnych, słuchawek lub tłumików hałasu przed linią… oczekują…cych w miejscu treningowym oraz całkowicie na polu rozgrywki.

9.3.11.2      Na nieoznaczonych zawodach jakichkolwiek urzą…dzeń do wyznaczania odległości, ką…tów ani innych podobnych, nie ujętych w powyższym regulaminie, niezależnie od opisanego wyposażenia zawodnika.

9.3.11.3      Jakichkolwiek części wyposażenia zawodnika, które zostały dodane do wyposażenia lub zmodyfikowane w celu przybliżonej oceny ką…tów czy dystansu od celu. Żaden element podstawowego wyposażenia zawodnika nie może zostać użyty bezpośrednio do wspomnianego celu.

9.3.11.4      Jakichkolwiek pisemnych notatek czy elektronicznych nośników danych, które mogłyby zostać użyte do obliczania ką…tów czy odległości, za wyją…tkiem zwykłych notatek w postaci notesów celowniczych, zapisków z bieżą…cą… punktacją… czy regulaminem FITA.

 

9.4              ZASADY STRZELANIA

 

9.4.1           Każdy zawodnik oddaje strzał samodzielnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, stoją…c lub klęczą…c przy paliku strzeleckim.

                                    9.4.1.1           Każdy zawodnik może stać lub klęczeć w przybliżeniu do 1 m pod dowolnym kierunkiem, biorą…c pod uwagę ukształtowanie terenu. W wyją…tkowych sytuacjach sędzia może pozwolić na strzelanie z innego niż wyznaczone miejsca.

                                    9.4.1.2           Każde stanowisko strzeleckie powinno posiadać palik albo oznaczenie na co najmniej dwóch zawodników

                                    9.4.1.3           Organizator wyznacza cel, od którego każda grupa rozpoczyna strzelanie

9.4.2           Zawodnicy w obrębie grupy, na swoją… kolej strzału będą… czekać w odpowiedniej odległości za zawodnikami na pozycji strzeleckiej.

                                    9.4.2.1           Chyba, że wspomagają… strzelają…cego zacienieniem

9.4.3           Żaden zawodnik nie może zbliżyć się do tarczy dopóki cała grupa nie skończy strzelać, chyba, że zostanie udzielona zgoda sędziego.

9.4.4           W żadnym wypadku nie ma możliwości powtórzenia strzału.

                                    Strzała może być uznana za niewystrzeloną… jeśli:

                                    9.4.4.1           Zawodnik jest wstanie dosięgną…ć strzałę używają…c łuku bez odrywania stóp od miejsca gdzie strzela i pod warunkiem, że strzała się nie odbiła.

                                    9.4.4.2           Tarcza lub mata przewróciły się (pomimo, że zostały przytwierdzone zgodnie z zaleceniami sędziów). Sędziowie dokonają… pomiarów jakie uważają… za stosowne i przyznają… dodatkowy czas na strzelanie odpowiedniej ilości strzał. Jeśli mata tylko się przesunęła decyzja o dalszych krokach (jeżeli będą… potrzebne) należeć będzie do sędziów.

9.4.5           Żaden zawodnik nie może zdawać relacji nikomu, z tras nieokreślonych podczas trwania zawodów.

 

9.5             KOLEJNOŚĆ STRZELAŃ I KONTROLA CZASU

 

9.5.1           Zawodnicy muszą… strzelać w grupach nie większych niż 4 ale nie mniejszych niż 3 osobowych. Grupy w miarę możliwości powinny być jednakowe.

                                    9.5.1.1           Jeśli liczba zawodników przekroczy normalną… objętość trasy, zostaną… utworzone dodatkowe grupy, które wkroczą… na pole rozgrywki, w dogodnym momencie.

                                    9.5.1.2           Zawodnicy będą… nosić swoje numery na plecach w pełni widoczne, a cele i stanowiska strzeleckie przydzielane są… zawodnikom zgodnie z kolejnością… wynikają…cą… z rezultatów losowania i miejscem na liście startowej.

                                    9.5.1.3           Każda grupa będzie strzelać parami:

ˇ         W każdej grupie czterozawodnikowej dwóch zawodników z mniejszymi numerami na plecach będzie strzelało razem jako pierwsza para a następna dwójka zawodników przydzielonych do celu uformuje kolejną… parę.

ˇ         Komitet Organizatorów jest odpowiedzialny za wyznaczenie stanowisk strzeleckich lub zawodnicy ustalają… stanowiska między sobą… poprzez wzajemną… zgodę.

ˇ         Zawodnik z niższym numerem na plecach w parze będzie strzelał ze lewej strony palika, drugi zawodnik z prawej strony palika.

ˇ         Pierwsza para (z niższymi numerem zawodnika na plecach) rozpocznie strzelanie na pierwszym celu przypisanym grupie.

ˇ         Następna para w grupie rozpocznie strzelanie jako pierwsza przy kolejnym celu. Pary strzeleckie będą… zmieniały się przy każdych kolejnych celach w trakcie trwania zawodów.

ˇ         Jeżeli zawodnicy grupy wyrażą… zgodę, mogą… zmienić powyższe ustalenie, parowania lub pozycji strzeleckiej przed rozpoczęciem zawodów ale pozostanie ono niezmiennie do końca dnia lub Rundy.

ˇ         Jeśli w grupie jest tylko 3 zawodników to dwóch pierwszych zawodników z listy startowej (zawodnik z niższym numerem) tworzy pierwszą… parę, a trzeci zawodnik będzie uważany za drugą… parę z uwzględnieniem rotacji. Będzie zawsze strzelał z lewej strony palika.

Następują…cy podpunkt pią…ty tego artykułu może zostać zmieniony wzajemną… zgodą… przed rozpoczęciem strzelania. Ta zmiana będzie ostateczna przez całą… rundę.

ˇ         Jeżeli na stanowisku strzeleckim jest wystarczają…co dużo miejsca to mogą… jednocześnie strzelać wszyscy zawodnicy z grupy.

                                    9.5.1.4             Strzelanie do bloku tarcz o średnicy 40 cm. Cztery tarcze będą… ułożone w formie kwadratu. Z pary zawodników, zawodnik z lewej strony będzie strzelał w lewą… górną…, podczas gdy zawodnik z prawej strony w prawą… górną…. Z drugiej pary zawodników, zawodnik z lewej strony będzie strzelał w lewą… dolną… tarczę, podczas gdy zawodnik z prawej strony będzie strzelał w prawą… dolną….

9.5.1.5           Strzelanie do tarcz o średnicy 20 cm: Z pierwszej grupy zawodników strzelają…cych jako pierwszy, zawodnik z lewej strony będzie strzelał w tarcze w kolumnie 1, podczas gdy zawodnik z prawej strony w kolumnie 3. Z pary zawodników strzelają…cych jako druga, zawodnik strzelają…cy z lewej strony będzie strzelał do tarcz w kolumnie 2, podczas gdy zawodnik z prawej strony w tarcze kolumny 4. Każdy zawodnik będzie strzelał swoje strzały w dowolnej kolejności po jednej do każdej tarczy.

9.5.1.6           Podczas rund kwalifikacyjnych i eliminacyjnych, drużyny rozpoczynają… strzelanie równocześnie każda drużyna rozpoczyna od celu wyznaczonego tej konkretnej drużynie i kończy rundę, przy celu poprzedzają…cym ten, od którego rozpoczynała. Podczas rundy finałowej, wszystkie grupy rozpoczynają… kolejno od pierwszego celu. Grupy dodatkowo wyznaczone, czekają… aż pierwsza drużyna skończy strzelać i zapisze punkty.

9.5.1.7           W przypadku awarii sprzętu, kolejność strzelania może ulec chwilowej zmianie. W żadnych zawodach nie będzie udzielone więcej niż 30 minut na naprawę jakiegokolwiek zepsutego wyposażenia. Pozostali zawodnicy w tej grupie strzelą… i zapiszą… wyniki zanim następna drużyna rozpocznie oddawanie strzałów. Jeśli naprawa zostanie ukończona w granicach wyznaczonego czasu, zawodnik może oddać zaległe strzały do danego celu. Jeśli naprawa zajmie więcej niż 30 minut, zawodnik może dołą…czyć do swojej drużyny, ale utraci możność strzelania do celów, do których grupa strzeli w międzyczasie.

9.5.1.8              W przypadku, gdy niemożliwe dla zawodnika będzie kontynuowanie strzelania z powodu nieprzewidywalnego problemu zdrowotnego, który wystą…pił po rozpoczęciu strzelania nie więcej niż 30 minut będzie udzielone personelowi medycznemu na określenie problemu i zdecydowanie, czy możliwe jest czy też nie, kontynuowanie udziału w zawodach bez asysty. Procedura jest identyczna jak w przypadku usterek sprzętu.

9.5.1.9           W rundach finałowych nie będzie dodatkowego czasu przeznaczonego na usterki sprzętu czy udzielanie szybkiej pomocy medycznej. W Imprezie Zespołowej w międzyczasie mogą… strzelać inni członkowie zespołu.

9.5.1.10         Uszkodzony łuk można wymienić na łuk zapasowy lub pożyczony.

9.5.1.11         Zawodnicy danej grupy mogą… ustą…pić pierwszeństwa innej drużynie pod warunkiem, że zostaną… o tym poinformowani Organizatorzy imprezy lub sędziowie.

9.5.1.12         Jeśli zawodnik lub grupa zawodników powoduje nadmierne opóźnienie dla tej grupy czy innych grup podczas rund kwalifikacyjnych, sędzia obserwują…cy tę sytuację zwróci zawodnikowi lub grupie uwagę poprzez udzielenie pierwszego pisemnego upomnienia na karcie wyników, po którym on lub inny sędzia może kierować czasem zawodnika lub grupy przez pozostałą… część zawodów.

ˇ         W takim wypadku, granica czasu będzie wynosić 3 minuty na cel, liczony od chwili, gdy zawodnik zajmie pozycję przy paliku strzeleckim, w którym zawodnik musi strzelać tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

ˇ         Jeśli sędzia zauważy, że zawodnik przekroczył czas pomimo opisanej powyżej procedury ostrzeże go słownie i udzieli drugiego pisemnego upomnienia ze wskazaniem czasu i daty upomnienia.

ˇ         W przypadku trzeciego i każdego kolejnego ostrzeżenia podczas danego etapu zawodów, zawodnik traci najwyżej punktowaną… strzałę przy danym celu.

ˇ         W wyją…tkowych przypadkach limit czasu może zostać wydłużony.

                                    9.5.1.13         Ostrzeżenia dotyczą…ce czasów nie będą… przenoszone z jednego poziomu zawodów na kolejny.

                                    9.5.1.14         W Rundzie Finałowej, za każdym razem, gdy grupie będzie towarzyszyć sędzia, grupa otrzyma od niego słowną… informację o rozpoczęciu i zakończeniu strzelania ( Start- (ang. Go-) do rozpoczęcia i Stop- po upływie trzech minut).

§  Sędzia pokaże żółtą… kartkę, jako ostrzeżenie, że zostało 30 sekund do końca 3 minut. Po upływie 3 minut strzelanie jest zabronione, gdy sędzia zatrzymał strzelanie z powodu upłynięcia 3 minut;

§  Gdy zawodnik odda strzał, po tym jak sędzia zatrzymał już strzelanie, zawodnik lub drużyna straci najlepiej punktowaną… strzałę dla danego celu.

                                    9.5.1.15         W rozgrywkach drużynowych sędzia włą…cza stoper, kiedy pierwszy zawodnik czy drużyna opuszcza miejsce oczekiwania (przy numerze celu) a limit czasu wyniesie 3 minuty

                                    9.5.1.16         Jeśli z jakiegoś powodu strzelanie drużynowe jest wstrzymane, sędzia zatrzyma stoper i wznowi odliczanie pozostałego czasu gdy zawodnicy będą… mogli kontynuować rozgrywkę.

 

9.6             ZASADY PUNKTACJI

 

9.6.1           Podliczanie punktów ma miejsce po tym, gdy wszyscy zawodnicy grupy  skończyli strzelanie.

                                    9.6.1.1           Jeśli grupa nie zdecydowała inaczej to zawodnik o najniższym numerze startowym zostaje przewodzą…cym grupie i będzie odpowiedzialny za kierowanie grupą…. Zawodnicy z dwoma kolejnymi numerami startowymi będą… zapisywać i sumować punkty, a czwarty zawodnik będzie zakreślał przestrzeliny po strzałach.

                                                         W grupach 3 osobowych przewodzą…cy grupy będzie zakreślał przestrzeliny.

                                                         Grupa nie odchodzi od stanowiska dopóki wszystkie przestrzeliny nie zostaną… zakreślone.

                                    9.6.1.2           Prowadzą…cy punktację na kartach wyników mają… za zadanie uzupełniać zdobyte punkty, w kierunku maleją…cym, wartość punktacji każdej strzały zawodnika, do którego ona należy. Inni zawodnicy grupy będą… sprawdzali wartość każdej wywołanej strzały. Błą…d odkryty na karcie wyników do chwili wyjęcia strzał może zostać poprawiony (zobacz art. 9.10.1)

                                    9.6.1.3           Osoby odpowiedzialne za zapisywanie punktów powinny porównać zapisane wyniki zanim strzały zostaną… wycią…gnięte.

9.6.1.4              W czasie Rundy Finałowej, Mistrzostw Świata WA:Field sędzia zostanie dołą…czony do każdej grupy celem kontroli punktacji.

9.6.1.5             W Rundzie Finałowej osoba zliczają…ca punkty dla każdej grupy będzie nosić ze sobą… przenośną… tablicę wyników, pokazują…cą… aktualne wyniki zawodników z tej grupy.

9.6.2           Trafienia są… punktowane zgodnie z pozycją…  promienia strzały w tarczy. Jeśli promień będzie stykał się z dwiema strefami lub linią… łą…czą…cą… pomiędzy strefami, strzał zaliczony jest jako trafienie strefy o wyższej wartości.

                                    9.6.2.1           Zabrania się dotykania strzał i tarcz zanim wszystkie strzały nie zostaną… zapisane, a wyniki sprawdzone.

                                    9.6.2.2           Jeśli dwie lub więcej strzał będą… trafione w tą… samą… tarczę o średnicy 20 cm to tylko ta o niższej wartości będzie uznana jako trafienie. Inna strzała czy strzały uznaje się jako chybienie czy chybienia.

                                    9.6.2.3           Jeśli więcej niż trzy strzały należą…ce do tego samego zawodnika znajdą… się w tarczy, bą…dź na ziemi pod tarczą… to tylko trzy strzały o najniższych wartościach będą… zaliczone. Jeżeli zawodnik czy grupa będzie powtarzać strzelanie większej ilości strzał, może podlegać dyskwalifikacji.

                                    9.6.2.4           Jeśli brakuje fragmentu tarczy, zawierają…cej linię rozdzielają…cą… strefy punktują…ce, lub linia ta została przemieszczona przez strzałę, punkty notujemy względem okręgu, który w rzeczywistości by tam istniał.

                                    9.6.2.5           Strzały wbite w cel, ale niewidoczne na jego powierzchni, są… punktowane tylko przez sędziego.

                                    9.6.2.6           W przypadku strzał, które odbiły się od celu lub przez niego przeszły, obowią…zują… następują…ce zasady:

§  Jeśli wszyscy zawodnicy danej grupy zgadzają… się, że strzała się odbiła lub przeszła przez cel, mogą… się również zgodzić co do wartości strzału.

§  Jeśli nie ma zgody co do ustalenia wartości strzały, zawodnikowi zostaje przyznana najniższa wartość, którą… określi najniżej punktowana, niezakreślona przestrzelina na tarczy.

                                    9.6.2.7           Strzała, która uderzyła:

                                    9.6.2.7.1        W nasadkę innej strzały i w niej pozostała jest punktowana tak samo, jak strzała, w którą… uderzyła.

                                    9.6.2.7.2        W inną… strzałę, a po odbiciu uderzyła w tarczę, będzie punktowana zgodnie z pozycją… jaką… przyjęła w tarczy.

                                    9.6.2.7.3        W inną… strzałę i odbiła się, będzie punktowana tak samo, jak strzała, w którą… uderzyła, pod warunkiem że uderzoną… strzałę można zidentyfikować.

                                    9.6.2.7.4        W tarczę niż inna dla zawodnika, będzie uznana jako strzał niecelny

                                    9.6.2.7.5        Poza strefę punktują…cą… tarczy, będzie traktowana jako strzał niecelny.

                                    9.6.2.8           Strzały niecelne zaznacza się jako M- na karcie wyników.

9.6.3           W przypadku remisu, pozycje na liście przydzielane są… w następują…cy sposób:

9.6.3.1        W przypadku remisów podczas wszystkich rund za wyją…tkiem wymienionych poniżej w Artykule 9.6.3.2:

ˇ         Zawodnicy indywidualni i drużyny:

§  Najwyższa liczba pią…tek i szóstek

§  Najwyższa liczba szóstek

§  Jeśli nadal jest remis, zawodnicy zostają… ulokowani na tej samej pozycji; jednakże dla celów rankingowych, np. w celu ustalenia pozycji w schemacie rozgrywek Rundy Finałowej, rzut monetą… zadecyduje o pozycji zawodników

9.6.3.2        W przypadku remisu na etapie wejścia do Rund Eliminacyjnych lub przejścia z jednego etapu zawodów do drugiego, a także podczas przydzielania medali po Rundzie Finałowej, będą… przeprowadzane dogrywki (bez uwzględniania liczby pią…tek i szóstek):

                                    9.6.3.2.1        Zawodnicy indywidualni:

ˇ           Pojedynczy dogrywkowy strzał punktowany

ˇ           Jeśli dalej zawodnicy remisują…, o przewadze decyduje strzała znajdują…ca się najbliżej środka tarczy;

ˇ           Następuje sukcesywne strzelanie pojedynczej strzały i określanie odległości od środka do chwili rozwią…zania remisu

ˇ           Czas na oddanie strzału w czasie dogrywki to 1/3 stosowanego czasu (60 sekund).

                                    9.6.3.2.2        Drużyny:

ˇ           Dogrywka, w której brane pod uwagę są… trzy strzały (po jednej na zawodnika)

ˇ           Jeżeli dalej będzie remis, to drużyna ze strzałą… najbliżej środka tarczy wygrywa;

ˇ           Jeśli dalej występuje remis, to druga (trzecia) najbliższa środka tarczy strzała określa zwycięzcę

ˇ           Czas na oddanie strzałów drużynowych podczas dogrywki to 3 minuty.

                                    9.6.3.2.3        Dogrywka odbywa się na maksymalnej odległości dla kategorii, w której doszło do remisu. Cele będą… umieszczone blisko centralnej części pola rozgrywki. Organizatorzy mogą… posiadać oddzielny cel do dogrywek.

                                    9.6.3.2.4        Dogrywki przeprowadzane są… niezwłocznie po zanotowaniu wszystkich wyników w danej sekcji. Jeśli zawodnik nie stawi się na dogrywkę w przecią…gu 30 minut od momentu gdy on lub jego Kapitan Drużyny zostanie o tym poinformowany jest określany przegranym. Jeśli nie ma możliwości poinformowania zawodnika o dogrywce, ponieważ zawodnik i jego Kapitan Drużyny opuścili pole rozgrywki zanim wyniki zostały oficjalnie zweryfikowane, zawodnik ten przegrywa.

                                    9.6.3.2.5        W przypadku remisu w Półfinałach dogrywka odbędzie się na ostatniej strzelanej tarczy. W Finałach dogrywka odbędzie się na maksymalnej odległości dla kategorii, w której doszło do remisu.  Cele będą… umieszczone blisko centralnej części pola rozgrywki. Organizatorzy mogą… posiadać oddzielny cel do dogrywek.

 

9.6.4                        9.6.4           Karty wyników muszą… być podpisane przez osobę prowadzą…cą… punktację i przez zawodnika poświadczają…cego, że zgadza się on z wartością… każdej strzały, sumą… końcową… (musi być identyczna na obu kartach wyników), liczbą… pią…tek i szóstek. Karta osoby prowadzą…cej punktację będzie podpisana przez innego zawodnika tej samej grupy ale należą…cego do innego klubu (stowarzyszenia).

      9.6.4.1           Nie wymaga się od organizatorów sprawdzania i klasyfikowania kart wyników niepodpisanych, z niepodliczoną… sumą… punktów, bez sumy pią…tek i szóstek, oraz z błędami rachunkowymi. Od organizatorów nie wymaga się sprawdzania prawidłowości przedłożonych kart ale jeśli zauważą… błą…d, mogą… go poprawić i zostanie on uznany. Ewentualne poprawki muszą… być naniesione przed rozpoczęciem następnego etapu zawodów. Jeżeli zostanie odkryta nieprawidłowość w łą…cznej sumie punktów, suma o mniejszej wartości będzie wykorzystana jako ostateczny wynik.

9.6.5           Po zakończeniu Zawodów Komitet Organizacyjny zobowią…zany jest do dostarczenia kompletnych list wyników dla wszystkich biorą…cych udział  zespołów.

9.7             KONTROLA STRZELANIA I BEZPIECZEŃSTWO

 

9.7.1           Przewodniczą…cy Komisji Sędziowskiej sprawuje kontrolę nad techniczną… stroną… zawodów terenowych.

9.7.2           Przewodniczą…cy Komisji Sędziowskiej decyduje o akceptacji środków bezpieczeństwa, które zaobserwował na trasie i ustala z Organizatorami jakiekolwiek dodatkowe zabezpieczenia, które należałoby powzią…ć przed rozpoczęciem zawodów.

                                    9.7.2.1           Przewodniczą…cy Komisji Sędziowskiej informuje zawodników i oficjeli o środkach ostrożności i kwestiach dotyczą…cych strzelenia, które uzna za niezbędne.

                                    9.7.2.2           W sytuacji, gdy pojawi się konieczność opuszczenia pola rozgrywki ze względu na warunki pogodowe, nastanie zmroku czy z innych powodów, które mogłyby ograniczyć bezpieczeństwo na polu rozgrywki, decyzja o jego opuszczeniu zostanie podjęta wspólnie przez przewodniczą…cego Komitetu Organizacyjnego, przewodniczą…cego Komisji Sędziowskiej i Delegata Technicznego.

                                    9.7.2.3           Jeśli zawody zostaną… przerwane przed ukończeniem Rund Kwalifikacyjnych, suma końcowa punktów zdobytych przy tych samych celach, przez zawodników danej kategorii zostanie użyta do ustalenia zwycięzców w danej sekcji.

                                    9.7.2.4           Jeśli zawody zostaną… przerwane na późniejszym etapie, postęp rozgrywki ulegnie zmodyfikowaniu z uwzględnieniem ilości pozostałego czasu i warunków miejsca rozgrywki w celu wyłonienia zwycięzców.

                                    9.7.2.5           W przypadku oślepiają…cego blasku słońca, można skorzystać z ochrony przeciwsłonecznej o maksymalnej wielkości kartki A4 (lub wielkości oficjalnego listu, około 30 na 20cm) która może być zapewniona przez jednego z zawodników należą…cych do tej samej grupy lub z osłony zapewnionej prze organizatora. Zabrania się korzystania z osłon przeciwsłonecznych w czasie Rund Finałowych.

                                    9.7.2.6           Sygnał dźwiękowy, słyszalny na całej trasie będzie dany na rozpoczęcie dnia zawodów jak również będzie dany, gdy zawody muszą… zostać zatrzymane.

 

9.7.3           Żaden zawodnik nie może dotykać sprzętu innego zawodnika bez jego zgody.

9.7.4           Zabrania się palenia na trasie.

9.7.5           W czasie nacią…gania cięciwy łuku, zawodnik nie może korzystać z żadnych technik, które w opinii sędziów, w przypadku niezamierzonego zwolnienia strzały mogłyby spowodować wystrzelenie jej poza strefę bezpieczeństwa czy zabezpieczenia (przestrzelenie obszaru siatki, muru, etc.) Jeśli zawodnik upiera się przy korzystaniu z danej techniki, to w interesie bezpieczeństwa grupy zostanie poproszony przez  Przewodniczą…cego Komisji Sędziowskiej o natychmiastowe wstrzymanie strzelania i opuszczenie trasy.

 

9.8             KONSEKWECJE ZŁAMANIA ZASAD

 

                   Poniżej znajduje się streszczenie opisu kar i sankcji dla zawodników, w przypadku pogwałcenia reguł lub niedostosowania się do warunków, wraz z opisem konsekwencji dla zawodników i oficjeli.

9.8.1           Uprawnienia, dyskwalifikacja

9.8.1.1        Zawodnicy nie kwalifikują… się do wzięcia udziału w wydarzeniach FITA, jeśli nie spełniają… warunków zawartych w Rozdziale 2 Części 1.

9.8.1.2        Zawodnik, który dopuści się pogwałcenia którejkolwiek z obowią…zują…cych reguł, może zostać wyeliminowany z zawodów, tracą…c jaką…kolwiek uzyskaną… w nich pozycję.

9.8.1.3        Zawodnik nie kwalifikuje się do wzięcia udziału w Mistrzostwach Świata, jeżeli jego Stowarzyszenie Członkowskie nie spełnia wymogów zawartych w Księdze 1, artykuł 3.7.2.

9.8.1.4        Zawodnik biorą…cy udział w zawodach w jednej z sekcji przedstawionych w Księdze 1, art. 4.2, a nie spełniają…cy wymogów tej kategorii, będzie zdyskwalifikowany z zawodów i utraci uzyskaną… w nich jaką…kolwiek pozycję.

9.8.1.5        Zawodnik, który pogwałci Zasady Antydopingowe, będzie poddany sankcjom, zgodnie z Księgą… 1, Załą…cznikiem 5

9.8.1.6        Zawodnik korzystają…cy ze sprzętu niezgodnego z Regulaminem FITA może utracić zdobyte punkty (artykuł 9.3).

9.8.1.7        Wynik zawodników lub drużyn, które wielokrotnie zostały upomniane za wystrzelenie większej ilości strzał niż dozwolona może zostać zdyskwalifikowany (artykuł 9.6.2.3).

9.8.1.8        Zawodnik, który świadomie pogwałcił reguły, może zostać uznany za niekwalifikują…cego się do dalszego udziału i może zostać zdyskwalifikowany, tracą…c uzyskaną… do tej pory pozycję.

9.8.1.9        Zawodnik, który korzysta z technik, które w opinii sędziów, w chwili niezamierzonego zwolnienia strzały mogłyby spowodować wystrzelenie jej poza strefę bezpieczeństwa czy zabezpieczenia (przestrzelenie obszaru siatki, muru, etc.). Jeśli zawodnik upiera się przy korzystaniu z danej techniki, to w interesie bezpieczeństwa grupy zostanie poproszony przez  Przewodniczą…cego Komisji Sędziowskiej o natychmiastowe wstrzymanie strzelania i opuszczenie trasy. (art. 9.7.5).

 

9.8.2           Utrata punktów za strzały

                                    9.8.2.1           W przypadku usterki sprzętu, zawodnik, który nie zdoła naprawić sprzętu w przecią…gu 30 min, traci pozostałe do oddania strzały przy danym celu, a także strzały, które odda grupa przed jego ponownym dołą…czeniem (Artykuł 9.5.1.7 i 9.5.1.8 - w przypadku niespodziewanego problemu zdrowotnego).

                                    9.8.2.2           Jeśli sędzia kontrolują…cy czas zawodnika zauważy, że przekroczył on czas 3 minut, w przypadku trzeciego i każdego kolejnego ostrzeżenia podczas danego etapu zawodów, zawodnik utraci najwyżej punktowaną… strzałę przy danym celu (Artykuł 9.5.1.12)

                                    9.8.2.3           Jeśli w czasie Rundy Finałowej, zawodnik odda strzał po tym jak Sędzia ogłosił koniec czasu, to najwyższy punktowo wynik zawodnika lub drużyny przepadnie.

                                    9.8.2.4           Jeśli więcej niż trzy strzały należą…ce do jednego zawodnika zostaną… znalezione w celu lub na ziemi przy celu, tylko 3 najniżej punktowane strzały będą… zaliczone (artykuł 9.6.2.3).

                                    9.8.2.5           Jeżeli dwie lub więcej tarcz będzie wystrzelonych w 1 20cm tarczę, to obie strzały uznaje się za wystrzelone, punktują…cą… strzałą… jest ta o najniższej wartości. (Artykuł 9.6.2.2)

                                    9.8.2.6           Strzała trafiona poza strefę punktują…cą… lub w tarczę innego zawodnika uznana jest jako wystrzeloną… ale chybioną…. (Artykuł 9.6.2.7.4/5)

9.8.3           Ostrzeżenia

                   Zawodnicy, którzy dostali więcej niż jedno ostrzeżenie i którzy nie zaprzestali łamania następują…cych Zasad FITA lub którzy nie stosują… się do decyzji i zaleceń Sędziego, (podlegają…cym apelacji) będą… traktowani zgodnie z Artykułem 9.8.8.1.

                                    9.8.3.1           Zabrania się palenia na trasie.

                                    9.8.3.2           Żaden zawodnik nie może dotykać sprzętu innego zawodnika bez jego zgody. (Artykuł 9.7.3)

                                    9.8.3.3           Zawodnicy kolejnej grupy, czekają…cy na swoją… kolej do oddania strzału, muszą… pozostać w miejscu oczekiwania do momentu, kiedy poprzednia drużyna oddali się i stanowisko strzeleckie się zwolni. (Artykuł 9.1.1.11)

                                    9.8.3.4           W momencie oddawania strzału, tylko ci zawodnicy aktualnie strzelają…cy mogą… zbliżać się do stanowiska strzeleckiego (Artykuł 9.4.2)

                                    9.8.3.5           Żaden zawodnik nie może podejść do tarczy zanim wszyscy zawodnicy danej grupy nie skończą… strzelać. (Artykuł 9.4.3)

                                    9.8.3.6           Nie można dotykać strzał ani powierzchni tarczy dopóki wszystkie strzały z tego celu nie zostaną… zanotowane (Artykuł 9.6.2.1).

                                    9.8.3.7           W czasie nacią…gania cięciwy łuku, zawodnik nie może korzystać z żadnych technik, które w opinii sędziów, mogłyby pozwolić strzale, w przypadku niezamierzonego zwolnienia, wystrzelenie poza wyznaczoną… bezpieczną… strefę (przestrzelenie obszaru, siatki, muru, itd.) (Artykuł 9.7.5)

 

9.9             SĘDZIOWANIE

 

9.9.1           Obowią…zkiem Sędziów jest zapewnienie prawidłowego przebiegu zawodów zgodnego z Regulaminem i Konstytucją… FITA, a także sprawiedliwego dla wszystkich zawodników.

                                    9.9.1.1           Przynajmniej 1 sędzia będzie przypadał na 4 cele. Jego obowią…zkami będzie:

                                    9.9.1.2           Sprawdzenie odległości i prawidłowego przebiegu trasy, średnicy tarcz i mat, że tarcze są… ułożone na odpowiedniej wysokości od ziemi i i pod prawidłowym ką…tem nachylenia.

                                    9.9.1.3           Sprawdzenie sprzętu dostępnego na miejscu rozgrywki.

                                    9.9.1.4           Sprawdzenie sprzętu zawodników przed rozpoczęciem zawodów (czas ten powinien być uwzględniony w harmonogramie zawodów), a także w ich trakcie.

                                    9.9.1.5           Czuwanie nad przebiegiem strzelania.

                                    9.9.1.6           Czuwanie nad przebiegiem prowadzenia punktacji.

                                    9.9.1.7           Sprawdzanie punktacji w Eliminacjach i Rundach Finałowych.

                                    9.9.1.8           Konsultowanie się z Przewodniczą…cym Komisji Sędziowskiej w sprawie pytań wynikłych ze strzelania.

                                    9.9.1.9           Zajmowanie się sporami i apelacjami i w razie konieczności przekazywanie ich do Są…du Apelacyjnego.

                                    9.9.1.10         We współpracy z Przewodniczą…cym Komisji Sędziowskiej, Przewodniczą…cym Komitetu Organizacyjnego przerywaniem zawodów, jeśli zajdzie taka konieczność ze względu na warunki pogodowe, poważny wypadek czy podobne wydarzenia, ale jednocześnie starać się jak tylko możliwe doprowadzić program dnia do końca.

                                    9.9.1.11         Rozpatrywanie istotnych skarg i próśb ze strony Kapitanów Drużyn i jeśli to stosowne, podejmowanie odpowiedniego działania. Zbiorowe decyzje podejmowane są… zwykłą… większością… głosów. W przypadku równej ilości głosów, przeważają…cy głos ma przewodniczą…cy Komisji Sędziowskiej.

                                    9.9.1.12         Odpowiadanie na pytania dotyczą…ce przebiegu strzelania lub zachowania zawodników. Pytania te muszą… być zgłaszane u Sędziów bez zbędnej zwłoki i przed rozdaniem nagród. Decyzje Sędziów lub Są…du Apelacyjnego (w stosownych przypadkach) będą… ostateczne.

                                    9.9.1.13         Sprawowanie kontroli nad zawodnikami i oficjelami kontrolowanie czy dostosowują… się oni do Konstytucji i Regulaminu, a także do decyzji i wytycznych, które Sędziowie uznali za niezbędne.

 

9.10          PYTANIA I SPORY

 

9.10.1         Każdy zawodnik przy tarczy zwraca się z pytaniami o wartość strzały znajdują…cej się w tarczy, zanim strzała zostanie wycią…gnięta, do:

ˇ                            Podczas rund Kwalifikacyjnych do współzawodników grupy. Opinia większości będzie decydować o wartości jeżeli zdania są… podzielone (50/50)P, strzała punktowana jest jako trafienie o wyższej wartości. Decyzja zawodników jest ostateczna.

ˇ                            Podczas rund Eliminacyjnych i Finałowych, jeżeli zawodnicy nie mogą… zgodzić się co do wartości strzały, sędzia będzie wezwany do określenia wartości strzały.

                                    9.10.1.1         Decyzja tego sędziego jest ostateczna.

                                    9.10.1.2         Błą…d na karcie wyników może zostać poprawiony zanim strzały zostaną… wycią…gnięte, pod warunkiem, że wszyscy zawodnicy przy celu wyrażą… zgodę na taką… poprawkę. Poprawka ta musi się odbyć w obecności wszystkich zawodników przy tym celu i musi zostać poświadczona inicjałami wszystkich z nich. Wszystkie inne spory dotyczą…ce wpisów na karcie wyników muszą… być kierowane do sędziego.

                                    9.10.1.3         Jeśli ktoś zauważy, że:

ˇ           Rozmiar tarczy został zmieniony w czasie trwania zawodów;

ˇ           Pozycja strzelecka została zmieniona po tym jak zawodnicy oddali strzał;

ˇ           Niemożliwe stało się strzelanie do tarczy dla niektórych zawodników z powodu zwisają…cych gałęzi itp.        

Tarcza ta zostaje wyeliminowana z punktacji dla wszystkich zawodników danej kategorii, jeśli odwołanie zostanie podtrzymane. Jeśli wyeliminowana zostanie jedna lub więcej tarcz, pozostała ilość tarcz będzie traktowana jako pełna runda.

                                    9.10.1.4         W przypadku, gdy wyposażenie ulegnie uszkodzeniu, lub tarcza ulegnie zbytniemu zużyciu lub innemu uszkodzeniu, zawodnik lub Kapitan Drużyny może zwrócić się do Sędziów z prośbą… o wymianę lub naprawienie uszkodzonego sprzętu

 

9.10.2         Pytania dotyczą…ce przebiegu strzelania lub zachowania zawodników muszą… być kierowane do Sędziów przed przystą…pieniem do następnego etapu zawodów.

                                    9.10.2.1         Pytania dotyczą…ce dziennych publikowanych wyników muszą… być kierowane do sędziów bez zbędnej zwłoki, i w każdej imprezie musi być takie kierowanie czasem, by umożliwić poprawki przed rozdaniem nagród.

 

9.11          APELACJE

 

9.11.1         Jeśli zawodnik nie zgadza się z decyzją… Sędziów, za wyją…tkiem sytuacji opisanych w 9.10.1, może odwołać się do Są…du Apelacyjnego, zgodnie z artykułem 3.13. Trofea i nagrody, na których przyznanie może mieć wpływ wynik danego sporu, nie będą… przyznane do momentu podjęcia decyzji przez Są…d.