Uchwała Zarządu w sprawie stopni trenerskich i procedur ich uzyskiwania w PZŁucz

logo_pzlucz

28.10.2013 roku Zarząd PZŁucz podjął uchwałę w sprawie stopni trenerskich
 i procedur ich uzyskiwania

Procedury prowadzenia kształcenia i doskonalenia kadr trenerskich w Polskim Związku Łuczniczym od listopada 2013 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Art. 25. w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), polskie związki sportowe prowadzą szkolenie i ewidencję kadr trenerskich na potrzeby działania swojego Związku.

PZŁucz uchwala się co następuje :

W Polskim Związku Łuczniczym obowiązują następujące stopnie w kształceniu kadr szkoleniowców :

1. Trener kl. III PZŁucz ( dawny instruktor łucznictwa)

2. Trener kl. II PZŁucz

3. Trener kl. I PZŁucz

4. Trener kl. M PZŁucz

                W celu zapewnieniu jednolitego modelu nauczania techniki strzelania z łuku oraz programu prowadzenia szkolenia zawodników w sekcjach łuczniczych, klubach sportowych, Okręgowych Związkach Łuczniczych, koordynacją prowadzenia kształcenia nowych szkoleniowców oraz doskonalenia kadr trenerskich, szkoleniowców, którzy posiadają już uprawnienia trenerskie zajmuje się Dział Szkolenia PZŁucz. Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi z ramienia Działu Szkolenia PZŁucz za szkolenie kadr są: Kierownik Wyszkolenia PZŁucz i trener główny kadry lub trenerzy kadry kobiet i mężczyzn.

– W załączeniu do uchwały – wzorcowy program kształcenia na kursie dla kandydatów na trenera klasy III.

Warunki do spełnienia w celu uzyskania tytułu trenera III klasy :

– ukończone 18 lat i wykształcenie minimum średnie,

– posiadać minimum 3 letni staż w charakterze zawodnika lub uzyskać do dnia zakończenia kursu wynik punktowy na poziomie III klasy sportowej lub zostać delegowanym przez organizację której kandydat prowadzi już szkolenie zawodników. 

– odbyć kurs szkoleniowy

– pomyślnie zdać egzamin przed komisją PZŁucz.

– zaświadczenie o niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Łuczniczy.

– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).”

Warunki do spełnienia w celu uzyskania tytułu trenera II klasy :

– posiadać minimum wykształcenie średnie z maturą

– posiadać minimum 5 letni staż w charakterze trenera

– osiągać wyniki sportowe  z  zawodnikami na poziomie medalowym w Mistrzostwach Polski
w dowolnej kategorii wiekowej w konkurencji łuków klasycznych lub bloczkowych.

– odbyć kurs doszkoleniowy

– pomyślnie zdać egzamin przed komisją PZŁucz

– zaświadczenie o niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Łuczniczy.

– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).”

Warunki do spełnienia w celu uzyskania tytułu trenera I klasy :

– posiadać wykształcenie wyższe z tytułem mgr z dowolnej uczelni
– posiadać 10-cio letni staż pracy trenerskiej
– osiągać wyniki sportowe na poziomie medalowym w Mistrzostwach Polski Seniorów w konkurencji łuków klasycznych lub bloczkowych na poziomie MŚw , ME
– napisać pracę dyplomową jak wyżej
– pomyślnie zdać egzamin przed komisją PZŁucz
– zaświadczenie o niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Łuczniczy.
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).”

Warunki do spełnienia w celu uzyskania tytułu trenera klasy M :

– posiadać wykształcenie wyższe z tytułem mgr z dowolnej uczelni
– 15 letni staż pracy trenerskiej
– osiągać wyniki sportowe na poziomie medalowym MŚw, ME, IO w kategoriach seniorskich lub posiadać zawodników z tytułem Mistrza Polski Seniorów w kategorii łuków klasycznych na torach otwartych  w konkurencji olimpijskiej.
– napisać pracę dyplomową jak wyżej
– pomyślnie zdać egzamin przed komisją PZŁucz
– zaświadczenie o niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku
ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Łuczniczy.
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).”

– Miedzy awansami na trenera kl I z II oraz M z I musi trener pracować w sposób ciągły 5 lat
w bezpośrednim szkoleniu zawodników.

UWAGA – Zarząd PZŁucz może w szczególnie uzasadnionych przypadkach awansować trenera kl III na trenera kl II bez odbycia kursu trenerskiego w przypadku wybitnych sukcesów trenera na arenie międzynarodowej – zdobycie medali przez klubowego zawodnika na MŚw, ME lub IO.

– Program kursu na trenera dowolnej klasy opracowuje i zatwierdza Dział Szkolenia PZŁucz.

Z ramienia PZŁucz w komisji egzaminacyjnej, której regulamin postępowania zatwierdza Zarząd PZŁucz biorą udział minimum dwie z n/w osób:

– Prezes lub V-ce Prezes d/s szkoleniowo sportowych
– Kierownik Wyszkolenia PZłucz ( posiadający tytuł trenera kl. M lub I)
– Trener kadry I reprezentacji (posiadający tytuł trenera kl. M lub I)   
– W ramach kursu na trenera klasy III wprowadza się obowiązkowy zakres wiedzy ogólnej wg programów AWF w wymiarze 50 godzin. ( anatomia, fizjologia sportu, teoria sportu, psychologia, higiena, biomechanika, elementy medycyny sportu i antropologii )
– Wprowadza się nowe książeczki/dyplomy trenera III, II, I i M klasy wystawiane przez PZŁucz od dnia 4.11.2013 r.
– Opłata za wystawienie nowej książeczki/dyplomu trenerskiej przez PZŁucz wynosi 50zł.

Dyplom  na  stopień  trenera  łucznictwa klasy trzeciej, drugiej, pierwszej, mistrzowskiej PZŁucz wydaje  Polski Związek  Łuczniczy.

Ażeby  otrzymać książeczkę/dyplom  trenera klasy  III, II, I,  M PZŁucz, należy
dostarczyć  do  biura  PZŁucz: potwierdzoną  kserokopię posiadanej książeczki instruktora, lub
dokumentu  stwierdzającego posiadanie stopnia  trenera,   2  zdjęcia.

Termin wystawienia książeczki wynosi  30 dni od dnia wpłynięcia poprawnego wniosku od kandydata.

Prowadzący zajęcia szkoleniowe trener PZŁucz w klubie zrzeszonym w PZŁucz ma obowiązek posiadać aktualnie ważną licencję trenera PZŁucz. W zakresie przyznawania licencji trenera
i przedłużania ważności licencji trenera obowiązuje aktualny regulamin przyznawania licencji
w PZŁucz.

Trener składając do Komisji Sportowo-Licencyjnej PZŁucz wniosek o przyznanie licencji trenera ma obowiązek dołączyć do wniosku pisemną pozytywną opinię sporządzoną przez Kierownika Wyszkolenia PZŁucz.

Trener posiadający przyznana licencję, jeżeli nie przedłuży jej ważności na rok następny,
w przypadku minimum rocznej przerwy, musi rozpocząć procedurę przyznawania nowej licencji.

Szkoleniowcy, posiadający do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stopień instruktora łucznictwa otrzymują stopień trenera klasy III PZŁucz i odpowiednio trenerzy posiadający klasę
II, I i M w rozumieniu poprzednich przepisów zachowują odpowiednie stopnie trenera klasy II, I i M PZŁucz.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.