KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁUCZNICZEGO W SPRAWIE REPORTAŻU W PROGRAMIE „INTERWENCJA” Z DNIA 02.03.2023 r.

PZŁ_logo_3w_p

Szanowni Państwo, 

w związku z emisją w dniu 02.03.2023 r. reportażu w programie „Interwencja” emitowanym przez telewizję Polsat, a dotyczącym oskarżenia przez zawodniczkę łucznictwa trenerów łucznictwa wskazanych w treści reportażu o popełnienie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, niniejszym jako Zarząd PZŁucz oświadczamy, że wyrażamy głębokie zaniepokojenie prezentowanymi doniesieniami medialnymi i całkowicie potępiamy wszelkie przejawy zachowań przedstawionych w reportażu. 

Zwracamy przy tym uwagę, że wskazane w reportażu zdarzenia nie dotyczą jakiejkolwiek osoby obecnie pełniącej funkcję we władzach Polskiego Związku Łuczniczego i nie są one związane z bezpośrednią działalnością samego Polskiego Związku Łuczniczego. 

Niemniej jednak – z uwagi na charakter przedstawionej sprawy, jak również istotność oskarżeń kierowanych do osób związanych ze środowiskiem łuczniczym – jako Zarząd PZŁucz podjęliśmy decyzję o natychmiastowym działaniu w przedmiotowej sprawie, celem jej wyjaśnienia. 

Pragniemy poinformować opinię publiczną, że w dniu dzisiejszym: 

  1. skierowaliśmy wniosek do Komisji Dyscyplinarnej PZŁucz o natychmiastowe zajęcie się sprawą i podjęcie w stosunku do trenerów działań przewidzianych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZŁucz (w szczególności tymczasowe zawieszenie trenerów do czasu wyjaśnienia sprawy przez właściwe organy prowadzące postępowanie przygotowawcze); 
  2. wystosowaliśmy wnioski do klubów sportowych, w których osoby wskazane w reportażu pełnią funkcję trenerów klubowych, o natychmiastowe zajęcie się sprawą i podjęcie działań przewidzianych w przepisach wewnętrznych klubów sportowych; 
  3. zwróciliśmy się do właściwej Prokuratury rozpoznającej sprawę z pismem informującym, że Zarząd PZŁucz pozostaje do pełnej dyspozycji organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w celu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy; 
  4. zwróciliśmy się do Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15 z zawiadomieniem o zaistniałej sytuacji wraz z wnioskiem o weryfikację ww. zdarzenia; 
  5. poinformowaliśmy organ nadzoru nad PZŁucz tj. Ministra Sportu i Turystyki o ww. działaniach. 

Ze strony Zarządu PZŁucz mogę zapewnić, że zarzuty w stosunku do trenerów są traktowane niezwykle poważnie i PZŁucz podejmie wszelkie przewidziane prawem oraz przepisami wewnętrznymi PZŁucz działania, w celu wszechstronnego wyjaśnienia zaistniałej sprawy.

Jednocześnie, wobec informacji, która pojawiła się w reportażu, że ww. zdarzenia mogły również dotyczyć innych Łuczniczek i Łuczników, Zarząd PZŁucz w najbliższym czasie zamierza umożliwić dokonywanie w pełni anonimowych i przy zachowaniu pełnej poufności danych sygnalistów, zgłoszeń przypadków mobbingu, dyskryminacji, przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności lub jakichkolwiek innych naruszeń prawa w środowisku łuczniczym, jak również wprowadzić w tym zakresie stosowne polityki i regulaminy. 

Jako Zarząd PZŁucz odpowiadamy nie tylko za organizację współzawodnictwa sportowego, ale również stoimy na straży przestrzegania przez Nasze środowisko przepisów prawa, dlatego pozostajemy do wszelkiej dyspozycji osób i organów zaangażowanych w wyjaśnienie całej sprawy. 

Zarząd PZŁucz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.