KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁUCZNICZEGO W SPRAWIE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W ZWIĄZKU Z REZYGNACJAMI CZĘŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU

PZŁ_logo_3w_p

Szanowni Państwo, 

w związku z rezygnacjami części członków Zarządu Polskiego Związku Łuczniczego („PZŁucz”), które wpłynęły do PZŁucz pod koniec stycznia 2023 r. oraz pojawiającymi się w tym zakresie ze strony środowiska łuczniczego wątpliwościami dotyczącymi przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZŁucz („NWZD”), niniejszym przekazujemy informację w sprawie podjętych działań. 

Zarząd PZŁucz, bezpośrednio po otrzymaniu rezygnacji z członkostwa w Zarządzie PZŁucz przez 5 dotychczasowych jego członków, skierował pismo do Ministra Sportu i Turystyki z zapytaniem co do dalszych możliwych działań. 

W treści odpowiedzi Departamentu Prawnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 06.02.2023 r. organ nadzoru, w zakresie dotyczącym możliwości podejmowania przez ówczesny 4 osobowy Zarząd PZŁucz uchwał, wskazał między innymi, że mamy do czynienia z tzw. „zarządem kadłubowym”, przez co nie doszło do utraty przez Zarząd PZŁucz możliwości kierowania działalnością PZŁucz lub reprezentowania jej na zewnątrz.

Przekładając powyższe na sytuację, w której znalazł się Zarząd PZŁucz (tj. działania w 4 osobowym składzie i potwierdzonej przez organ nadzoru możliwości podejmowania skutecznych uchwał jako tzw. zarząd kadłubowy), stwierdzić należy, że w ocenie Zarządu PZŁucz (potwierdzonej analizą prawną) istniała prawna możliwość skorzystania z trybu określonego w § 23 ust. 1 Statutu PZŁucz i dokooptowania 3 członków, co natomiast w dalszej konsekwencji doprowadziło do zapewnienia stanu zgodnego z prawem oraz ze Statutem PZŁucz (tj. działania Zarządu PZŁucz w składzie 7-9 członków, o którym mowa w § 33 ust. 1 Statutu PZŁucz) i braku konieczności zwoływania NWZD w celu wyboru nowych władz.

W oparciu o powyższe Zarząd PZŁucz podjął czynności zmierzające do zapewnienia stanu zgodnego z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu PZŁucz i przeprowadził posiedzenie Zarządu PZŁucz, podczas którego podjął uchwały w przedmiocie dokooptowania 3 nowych członków do swojego składu. Do składu Zarządu PZŁucz zostali dokooptowani: 

  1. p. Kinga Klorek – Członek Zarządu PZŁucz odpowiedzialna za kwestię sędziowskie; 
  2. p. Robert Marcinkiewicz – Wiceprezes Zarządu PZŁucz ds. szkoleniowo- sportowych; 
  3. p. Zygmunt Włodarczyk – Wiceprezes Zarządu PZŁucz ds. organizacyjnych. 

Od dnia podjęcia ww. decyzji Zarząd PZŁucz liczy więc 7 członków i jest zgodny z § 33 ust. 1 Statutu PZŁucz. 

Informujemy również, że Zarząd PZŁucz dokonał stosownego zgłoszenia zmian do Krajowego Rejestru Sądowego (skierowany wniosek dotyczył zmiany w zakresie wykreślenia osób wchodzących w skład Zarządu PZŁucz, które zrezygnowały oraz wpisania osób, które zostały dokooptowane przez Zarząd PZŁucz w trybie opisanym powyżej), a obecnie postępowanie jest w toku. 

Jednocześnie korzystając z okazji Zarząd PZŁucz czuje się w obowiązku do ustosunkowania się do stanowiska Komisji Rewizyjnej PZŁucz przekazywanej w środowisku łuczniczym, a dotyczącym skierowania wniosku o zwołanie NWZD i rzekomego braku reakcji ze strony Zarządu PZŁucz na otrzymany wniosek. 

Wyjaśniamy, że Prezes Zarządu PZŁucz pismem z dnia 21.02.2023 r. skierował do Komisji Rewizyjnej PZŁucz odpowiedź na otrzymany wniosek, w którym wskazał między innymi, że został on złożony do nieprawidłowego organu / osoby (Sekretarz Generalny, podczas gdy powinien być złożony do Zarządu PZŁucz).

Ponadto poinformowano Komisję Rewizyjną PZŁucz, że po wstępnym zapoznaniu się z przekazanymi dokumentami oraz dla potrzeb rozpoznania wniosku przez Zarząd PZŁucz konieczne jest jego uzupełnienie, poprzez przekazanie następujących informacji oraz dokumentów: 

  1. wskazanie podstawy prawnej i/lub statutowej umożliwiającej podejmowanie przez Komisję Rewizyjną PZŁucz uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (Statut PZŁucz nie przewiduje bowiem takiej możliwości);
  2. przekazanie treści zawiadomienia dotyczącego zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej PZŁucz na dzień 14.02.2023 r. (zawiadomienie nie zostało dołączone do wniosku);
  3. przekazanie Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej PZŁucz, o którym mowa w §35 ust. 6 Statutu PZŁucz (w celu weryfikacji jego postanowień w zakresie umożliwiającym podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej); 
  4. wyjaśnienie czy wniosek o zwołanie NWZD PZŁucz określony w treści uchwały dotyczy wyboru nowych władz PZŁucz, przez które zgodnie z § 21 Statutu PZŁucz rozumie się Walne Zgromadzenie Delegatów, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną, czy wyłącznie (jak sugeruje literalna treść uchwały Komisji Rewizyjnej PZŁucz) wyboru Zarządu PZŁucz, w tym również Prezesa Zarządu. 

Komisji Rewizyjnej PZŁucz został wyznaczony 7 dniowy termin na przekazanie ww. informacji oraz dokumentów, który na dzień sporządzenia komunikatu już upłynął, a Zarząd PZŁucz nie otrzymał odpowiedzi. 

Wobec braku odpowiedzi ze strony Komisji Rewizyjnej PZŁuc, Prezes Zarządu PZŁucz postanowił, że złożony wniosek (w pierwotnym jego brzmieniu) zostanie rozpoznany podczas najbliższego posiedzenia Zarządu PZŁucz. 

Zarząd PZŁucz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.